Klientams (BDAR) - HOCOpack
LT  |  EN  |  RU  |  DE  |  FI  |  SV
Svajonės g. 40, Klaipėda
+370 656 33665
+370 671 42328
info@hocopack.com

Klientams (BDAR)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau-Principai) pateikiama informacija,
kaip UAB „Žemaitijos spauda“ tvarko asmens duomenis.

Šie principai taikomi UAB „Žemaitijos spaudai“ ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė
ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Žemaitijos spaudos“ teikiamomis
paslaugomis, tarpusavio santykiais, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų
įsigaliojimo.

1. SĄVOKOS

Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba
yra kaip nors kitaip susijęs su UAB „Žemaitijos spaudos“ teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Klientu.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą,
saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.)

UAB Žemaitijos spauda – tai juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas, priklausantis UAB
„Žemaitijos spaudai“, kurio registruota buveinė yra Minijos g. 2, Klaipėdoje ir kuris veikia kaip
duomenų valdytojas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šiuose Principuose
pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB „Žemaitijos spauda“
tvarko Asmens duomenis.
Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti
pateikta paslaugų sutartyse ar kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat
UAB „Žemaitijos spaudos“ interneto svetainėse.

2.2. UAB „Žemaitijos spauda“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės
aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens
duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar
kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3. Asmens duomenų tvarkymui UAB „Žemaitijos spauda“ gali pasitelkti duomenų
tvarkytojus. Tokiu atveju UAB „Žemaitijos spauda“ imasi reikiamų priemonių siekiant
užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi UAB
„Žemaitijos spaudos“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas
Asmens duomenų saugumo priemones.

3. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

3.1. Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir pan.

3.2. Duomenys, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys,
sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.

3.3. Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja UAB „Žemaitijos spaudos“ vaizdo stebėjimo
įranga, kuomet Klientas lankosi UAB „Žemaitijos spaudos“ teritorijoje ir patalpose.

3.4. Kiti duomenys, kurie gali būti renkami remiantis Kliento sutikimu ir kurie apibrėžiami
išsamiai tuo metu, kai iš Kliento prašoma sutikimo.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Įprastai UAB „Žemaitijos spauda“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

4.1. teikiant leidyklos-spaustuvės paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti
Klientų duomenų bazę.

4.2. teikiant elektroninės prekybos paslaugas.

4.3. vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą.

4.4. vykdant įsiskolinimų valdymą.

4.5. užtikrinant Klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas).

4.6. kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

5.1. UAB „Žemaitijos spauda“ gali rinkti Kliento asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės
aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis
pagrindas, kai Klientas su UAB „Žemaitijos spauda“ sudaro paslaugų teikimo ar kitą sutartį, kai
Klientas UAB „Žemaitijos spaudai“ pateikia užsakymą.

5.2. UAB „Žemaitijos spaudos“ teisėti interesai gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, kai pvz.
UAB „Žemaitijos spauda“ siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie paslaugas ar prekes, valdo
ir (ar) išieško įsiskolinimą.

5.3. Kliento sutikimas – pagrindas, kuriuo UAB „Žemaitijos spauda“ gali tvarkyti asmens
duomenis.

5.4. Teisinės prievolės – pagrindas, kad UAB „Žemaitijos spauda“ gali tvarkyti Kliento
asmens duomenis (kad būtų vykdomi norminių aktų reikalavimai, kad pateiktų atsakymus į
valstybės ar savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) .

6. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

6.1. UAB „Žemaitijos spauda“ tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja
duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jei juose numatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

7.1. Duomenų tvarkytojai, kurie atlieka UAB „Žemaitijos spaudai“ tam tikrus darbus ir teikia
paslaugas (informacinių technologijų bendrovės, kuriuos duomenis tvarko, kad užtikrintų
informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą, pranešimų Klientui siuntimą, teikia
apsaugos ir kt. paslaugas).

7.2. Bendrovės, tvarkančios jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančios skolas.

7.3. Teismai, teisėsaugos įstaigos ar valstybinės institucijos tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės
aktų reikalavimai.

7.4. Kiti asmenys Kliento sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

8. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1.Kreiptis į UAB „Žemaitijos spaudą“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Žemaitijos
spaudos“ tvarkomus savo asmens duomenis.

8.2. Kreiptis į UAB „Žemaitijos spaudą“ su prašymu ištaisyti Kliento asmens duomenis ir (arba)
sustabdyti tokių asmens duomenų veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinęs su
asmens duomenimis Klientas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

8.3. Kreiptis į UAB „Žemaitijos spaudą“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti
tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinęs su
asmens duomenimis Klientas nustato, kad duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai,
tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai.

8.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami
tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.5. Susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti savo asmens
duomenis, kuriuos Klientas pateikė UAB „Žemaitijos spaudai“, ir persiųsti šiuos duomenis kitam
duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad UAB „Žemaitijos spauda“ tiesiogiai persiųstų tokius
duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

9. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

9.1. Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų Klientas gali kreiptis į UAB „Žemaitijos
spaudą“ atvykus adresu Svajonės g. 40, Klaipėda, elektroniniu paštu info@zemaitijos-spauda.lt
ar telefonu 8-46-495589.

9.2. Jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus
interesus pagal taikomus teisės aktus, gali pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt

Atsisiųsti

Siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, Hocopack tinklapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Hocopack slapukų politika.